อัตราค่าบริการ

รายละเอียด รายเดือนพร้อม
คนขับและค่าน้ำมัน
รายเดือนพร้อม
คนขับไม่รวมน้ำมัน
รายวันพร้อมคนขับ
รวมน้ำมัน
บริการแบคโฮ PC -120 150,000 / เดือน 90,0000 / เดือน 6,000 / วัน
บริการแบคโฮ PC-30 80,000 / เดือน 60,000 / เดือน 3,000 / วัน
บริการรถ 6 ล้อ 3 คิวติดดั้ม 70,000 / เดือน 55,000 / เดือน 2,500 / วัน
บริการแบคโฮ PC-30 (ติดหัวเจาะ)     5,000 / วัน
บริการแบคโฮ PC -120 (ติดหัวเจาะ)     8,000 / วัน
บริการรถ 6 ล้อ 3 คิวติดดั้มขนขยะ,เศษวัสดุก่อสร้างฯลฯเริ่มต้นที่ 700 บาท/เที่ยวแล้วแต่ความง่ายของงาน  
ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC-30 ไป-กลับ(เฉพราะในเขตกรุงเทพเท่านั้น-คิดตามระยะทาง) 1,000 /ครั้ง
ค่าขนย้ายรถแมคโคร 120 ไป - กลับ ( เฉพราะในเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง 4,000 /ครั้ง

© 2016-2022 prasong2014.com All Rights Reserved.